GENERALFORSAMLING FOR SKANDERBORG SEJL OG MOTORBÅDSKLUB 2019

Søndag den 17 marts 2019   

60 personer var mødt op til årets forsamling med følgende dagsorden, må siges at være en fin tilslutning.

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskab til godkendelse
  4. Indkommende forslag
  5. Valg af formand
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Ad 1.)
Kristian Thomsen blev igen valgt som dagens dirigent og kunne bekræfte at general forsamlingen var lovlig og godkendt.

- Kristian takker for tilliden og pointere at det er vigtigt af dirigenten der bliver valgt denne dag gerne skal have chancen for at være forberedt til opgaven.

11 deltagere var ikke stemmeberettiget!

Ad 2.)
Formandens beretning: er kun taget med her i kortetræk, denne kan læses på andet forum.

Ca. 50 gange har Preben Buur afholdt beretning, der denne dag holder sin sidste tale som formand og takker af efter mere end 40 år i bestyrelsen.

Preben Buur tildeles et æresmedlemskab af klubben og fik overdraget diplom og gaver samt en flot tale af næstformand Knud Bonde mm. i samme forbindelse takkede han mange af de fremmødte for mange gode minder og snakke samt gode diskussioner og delte dette – Lad os blive ved med at give hinanden hånden når vi kommer og diskutere, og lad huske at give hånden igen når vi går hjem igen – selv om vi ikke altid er enige.  

Per Brødsted havde et indlæg omkring Preben Buurs æresmedlem status og mente der skulle stemmes om det, Kund Bonde gik i rette med Per Brødsted, således afholdte vi en afstemning om dette – 1 imod og 1 undlod og resten stemte for.

Peder Brokmann har også valgt at gå af i bestyrelsen, Peder har været med i over 14 år også en stor tak til det store arbejde han har lagt i klubben med at styre både plads og faciliteter også han modtog en gave fra klubben.    

Både Preben og Peder sender en stor tak til alle de frivillige der hjælper til i klubben i løbet af året                     

Peder har sagt ja til fremadrettet at styre Sct. Croix mht. klargøring og general vedligehold der ovre.

Ad 3.)
Årets regnskab blev flot præsenteret af Kirsten Rold der oplyste om at vores 2018 resultat var på +120.000,-   70.000,- bedre end 2017. – det blev enstemmig godkendt.

Budget blev gennemgået, Vores kommende nye havne program blev forklaret det skal igangsættes ultimo 2019 således at 2020 bliver kørt i et nyt og moderne program.

GDPR regler blev omtalt og budskabet spredt ud til forsamlingen.

Vores forsøg med del indskud ved indmeldelse har vist sig som en succes så dette må siges at være kommet for at blive, i hvert fald for de små både på de alm. pladser.

Klubben råder lige nu over 135 stk. pladser ved bro og Y-bomme, samt 6 stk. pælepladser til små både 

Årets sommerudflugt er blevet flyttet fra August og frem til Juni for at give lidt mere luft i festival måneden.

Ad4.)
Keld Lyngsøe foreslog igen at Chr. Mindepladsen får grus på og bliver ryddet, dette er allerede igangsat og pladsen blevet lovet fin og klar til når bådende skal op igen til efteråret

Ad5.)
Klubbens nye formand er også blevet valgt og det er fra dags dato Torben Larsen som skal overtage og løfte arven fra Preben Buur.

Ad 6.)
Der er også blevet valgt to nye medlemmer ind i bestyrelsen
Dan Rothborg og Jens Erik Andersen sidst nævnte har sagt ja tak til at overtage opgaverne med at styre havnen og traktoren fra Peder Brokmann.

Bestyrelsen har fået mandat til at køre med 9 medlemmer i en kortere periode indtil regnskab og medlemsinfo er overført til den nye bestyrelse, overdragelsen forventes færdig inden udgangen af 2019.

Ad 7.)
Benny Kristensen og Jan Brandt modtog begge genvalg som hhv. 1. og 2. suppleant

Ad 8.)
Genvalg af Skanderborg Revision ApS

Ad 9.)
Vi har fået opsat en hjertestarter på væggen under trappen til overetagen, denne mangler at få tildelt to faddere og hjerteløbere, disse skal hurtigst muligt findes så vi kan få starteren registret.

Der har på denne dag ikke været mange spørgsmål til bestyrelsen omkring klubben, jeg tillader at tro at det store fokus har været på vores afgående formand igennem rigtig mange år samt vores nye formand som jo har en spændende opgave foran sig med at forme klubben ud i fremtiden.

Skrevet af Thomas Uhrenholt – sekretær